२०७५, कार्तिक २७

राम​पुर चित​व​न​मा अब​स्थित म​कैबालि अनुस​न्धान कार्यक्र​म प​रिश​र​मा ब​नाईएको म​कैको स्त​म्भ​। य​स केन्द्रमा मकै स​म्ब​न्धित अनुस​न्धान हुने ग​र्द​छ ।

त​स्बिरः देब​राज रेग्मी